Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
   
 
Dar el Hindiayas
Dakin al Caravan
Kallenavn:
Født: 28. juni 1988
Kjønn: Hannhund
Farge: Tricolor
Eier:  
Oppdretter Gerd & Anna Andersson
Dar el Hindiya salukis
Sverige
Avkom:
Sharqiy Shaman 1. kull
Sharqiy Shaman's Ladid hannhund
Sharqiy Shaman's Laili hannhund
Sharqiy Shaman's Lami hannhund
Sharqiy Shaman's Labiqa tispe
Sharqiy Shaman's Lahina tispe
Sharqiy Shaman's Lazita tispe
Windswift Mark Hindiya Windswift Dhalul Windswift Saba
Windswift Dhafir
Windswift Tiara Windswift Huardhi
Windswift Jibli
S CH Dar el Hindiyas Haliya Sahrai Hazuk-al-Nafud Fin Swe CH Sahrai Fahim
Sahrai Aisah-Tamasa
NORD CH Kashmanis Kayesha Windswift Al Jabir
Nord CH Wenarjas Washaya