Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
   
Kennel Du Ja'arid Livar Dubland &
Malmfrid Oftedal
   1991
   Du Ja'arid K-kull Hannhunder Tisper
  Du Ja'arid Kariim Du Ja'arid Kahal
    Du Ja'arid Kahil
    Du Ja'arid Kalsah
    Du Ja'arid Khaliis
    Du Ja'arid Khasi'ta
   1990
   Du Ja'arid J-kull Hannhunder Tisper
    Jaasin Du Ja'arid
    Jadiy Du Ja'arid
    Jaliil Du Ja'arid
    Jamiil Du Ja'arid
    Jaliisah Du Ja'arid
   1989
   Du Ja'arid H-kull Hannhunder Tisper
  Haadin du Ja'arid  
  Habiib du Ja'arid  
  Habiikah du Ja'arid  
  Halak du Ja'arid  
  Haraam du Ja'arid  
   1988
   Du Ja'arid D-kull Hannhunder Tisper
  Da'rasiini du Ja'arid Da'aja du Ja'arid
  Dargham du Ja'arid Dalima du Ja'arid
  Dharii du Ja'arid Durra du Ja'arid
   1985
   Du Ja'arid B-kull Hannhunder Tisper
  Baazighah Du Ja'arid Ba'iidu an Nazari Du Ja'arid
  Ben Zarim Du Ja'arid Bintu Al Bahri Du Ja'arid
  Buzuughu Ash-Shamsi Du Ja'arid  
   1981
   Du Ja'arid A-kull Hannhunder Tisper
  Al Fajr du Ja'arid Al Shams du Ja'arid
  Al Layl du Ja'arid  
  Al Nafud du Ja'arid  
  Al Tariq du Ja'arid  
  Al Ayios du Ja'arid  
   Født: 09. august 1991

Far: GB CH Pennyworth Riaz

Mor: N FIN CH
Ba'iidu An Nazari Du Ja'arid
   Født: 23. juli 1990

Far: GB CH Pennyworth Riaz

Mor: N FIN CH
Ba'iidu an Nazari Du Ja'arid
   Født: 08. juni 1989

Far: N CH Al Layl de Ja'arid

Mor: N FIN CH
Ba'iidu an Nazari Du Ja'arid
   Født: 10. mai 1988

Far: N S CH Caravan Boromir

Mor: INT NORD CH
Al Shams du Ja'arid
   Født: 02. mai 1985

Far: N CH Caravan Barazinbar

Mor:INT NORD CH
Al Shams du Ja'arid
   Født: 27. oktober 1981

Far: NORD CH Kirman Jahangir

Mor: Ravenna Royal de Pomuki