Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
   
Kennel Royal de Pomuki Odd and Bjørg Roalkvam
   1990
   Royal de Pomuki 7. kull Hannhunder Tisper
  Rachid Royal de Pomuki Rakira Royal de Pomuki
  Ramses Royal de Pomuki Regitze Royal de Pomuki
  Raphael Royal de Pomuki Runa Royal de Pomuki
  Rassji Royal de Pomuki  
  Renee Royal de Pomuki  
  Rojakin Royal de Pomuki  
   1989
   Royal de Pomuki 6. kull Hannhunder Tisper
    Ramona Royal de Pomuki
   1987
   Royal de Pomuki 5. kull Hannhunder Tisper
  Rabbino Royal de Pomuki Rakaija Royal de Pomuki
  Rafco Royal de Pomuki Ramira Royal de Pomuki
  Ramir Royal de Pomuki  
  Rubicon Royal de Pomuki  
   1983
   Royal de Pomuki 4. kull Hannhunder Tisper
  Ruben av Royal de Pomuki Ruhja av Royal de Pomuki
    Rezeda av Royal de Pomuki
   Royal de Pomuki 3. kull Hannhunder Tisper
  Raxo Royal de Pomuki Raida Royal de Pomuki
  Rheza Royal de Pomuki Rhea Royal de Pomuki
  Rhozzi Royal de Pomuki Rhoda Royal de Pomuki
  Robber Royal de Pomuki Rilke Royal de Pomuki
   1981
   Royal de Pomuki 2. kull Hannhunder Tisper
  Radec Royal de Pomuki Raja Royal de Pomuki
  Raho Royal de Pomuki Rezina Royal de Pomuki
    Rhina Royal de Pomuki
    Rienza Royal de Pomuki
    Rodina Royal de Pomuki
    Roxane Royal de Pomuki
   1981
   Royal de Pomuki 1. kull Hannhunder Tisper
  Rigel Royal de Pomuki Rachel Royal de Pomuki
  Robin Royal de Pomuki Ravenna Royal de Pomuki
  Rudi Royal de Pomuki Rebecca Royal de Pomuki
    Roberta Royal de Pomuki
    Rosalie Royal de Pomuki
    Rozetta Royal de Pomuki
    Rozita Royal de Pomuki
   Født: 28. august 1990

Far: N S CH Schiram Ghadif

Mor: N CH Raja Royal de Pomuki
   Født: 01. januar 1989

Far: INT NORD CH
Raho Royal de Pomuki
Mor: Rozita Royal de Pomuki
   Født: 03. august 1987

Far: N S CH Schiram Ghadif

Mor: Rozita Royal de Pomuki
   Født: 10. 0ktober 1983

Far: N S CH Cordatus

Mor: Rozita Royal de Pomuki
   Født: 24. september 1983

Far: INT NORD CH
Raho Royal de Pomuki

Mor: N CH Cervicaria
   Født: 08. november 1981

Far: INT NORD CH NORDV-79
Zaf Zahir

Mor: NORD CH Azalybe
   Født: 21. juli 1978

Far: NORD CH Kirman Carabus

Mor: NORD CH Azalybe