Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
 
Kennel Yazid Sylvi V. Hovde
   2003
   Yazid 3. kull Hannhunder Tisper
  Yazid Etkar Yazid Chartar Fatemeh
  Yazid Dutar  
  Yazid Sethar  
   1998
   Yazid 2. kull Hannhunder Tisper
  Yazid Zam-Yad Yazid Ja-Na-Nara
  Yazid Zinedine Zidane Yazid Joo-Ya
   1985
   Yazid 1. kull Hannhunder Tisper
  Phaedon Karma Falasha
    Feidia Kharma
    Phaidra
   Født: 14. juli 2003

Far:Nord Ch Al Fa'ilah's Casper

Mor: Yazid Ja-Na-Nara
   Født: 16. mai 1998

Far: NORD CH NW-96
Al Fa'ilah's Balandi

Mor: N CH Ritzas Karizma
   Født: 01. mars 1985

Far: N CH Kirman Kavyat

Mor: N CH Kirman Javana