På årets generalforsamling i Norsk Myndeklubb ble det enstemmig vedtatt at Salukiutvalget, via Norsk Myndeklubb, skulle søke NKK om obligatorisk registrering av NCL-status på hunder som brukes i avl. Søknaden ble sendt til Sunnhetsutvalget i NKK for behandling på høstens møte, og svaret fra NKK er som følger i kursiv:

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Myndeklubb sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.10.2023:

Det innføres krav om kjent DNA-status for sykdommen Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL NCL8) hos foreldredyr av rasen saluki for registrering av avkom i NKK, og minst ett av foreldredyrene må være genetisk FRI for det sykdomsfremkallende genet.

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status:
- bruk av utenlandskregistrerte hunder
- importert frossen sæd
- sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Forutsetningen for unntakene er at utenlandskregistrert hund eller frossen sæd brukes på tispe som er FRI for NCL8-genet.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2024.

Neuronal Ceroid Lipofuscinose, på norsk kalt hjernesvinn, er godt kjent i andre hunderaser og også hos mennesker. Syke hunder får symptomer som personlighetsforandringer, nedsatt syn, ustøhet, hodeskjelvinger, kramper og lammelser. Hundene viser frykt i kjente miljøer og kan bli redd skygger og stillestående gjenstander. Symptomene viser seg gradvis fra ca 11 måneder og syke hunder vil dø før de er to år gamle. NCL har en autosomal recessiv nedarving, som betyr at begge foreldrene må være bærer av genet for å få syke avkom.

Det vil fortsatt være mulig å bruke bærere i avl, men da må den andre hunden være fri. Salukiutvalget ønsker på generelt grunnlag at bærere ikke benyttes i avl om det finnes friske alternativer. Dette er fordi vi nå har en unik mulighet til å minimere forekomsten av NCL på et tidlig stadium før vi havner i tilsvarende situasjon som enkelte andre raser, hvor forekomsten av en sykdom er så høy at man har problemer med å finne passende avlsdyr.

Enhver oppdretter forventes å sette seg inn i helsen til hundene de benytter i avl og at det ikke brukes syke hunder i avl uansett sykdom.

De som registrerer NCL-status før nyttår og sender oss kvitteringen får dekket kostnaden for registrering i DogWeb.
Etter at registreringen blir obligatorisk fra 01.01.24 opphører denne støtten, men utvalget vil jobbe for at registreringen i DogWeb skal bli gratis.